Условия за използване

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.mrpizza.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между Раптор ООД, наричано по-долу за краткост www.mrpizza.bg, от една страна и лицето, съгласило се и приело Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент". Със направената заявка, регистрация и покупка от електронния магазин „Клиента” приема безусловно „Общите условия” на www.mrpizza.bg. Тези общи условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „приемам”, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Дефиниции и определения

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • „Раптор” ООД е търговското дружество с ЕИК _________, със седалище и адрес на управление в гр. София.
 • „www.mrpizza.bg” е уебсайт за електронна търговия, който е виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 • „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е регистрирано по Търговският закон и се е съгласило с настоящите Общи условия, регистрирайки се и пазарувайки от www.mrpizza.bg
 • „Клиентски профил” е обособена част www.mrpizza.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от www.mrpizza.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.mrpizza.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 • „Потребителско име” е избран от Клиента уникален по от букви и/или цифри, посредством които по се индивидуализира в www.mrpizza.bg
 • „Парола” е избран от Клиента по от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.mrpizza.bg стоки
 • „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 • „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 • „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 • „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 • „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 • „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • „Търговски съобщения” по смисъла на Закона за електронната търговия са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Предмет:

Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена и 4.00лв цена за доставка за по - отдалечени квартали с включено ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.

Регистрация: За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.mrpizza.bg стоки, Клиентът трябва:

Да е попълнил вярно online електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес - http://www.mrpizza.bg/ При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на http://www.mrpizza.bg/ данни, както и да ги актуализира регулярно, освен в случаите, когато добавя нов физически адрес за доставка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиент на www.Mrpizza.bg предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея http://www.mrpizza.bg/ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в http://www.mrpizza.bg/terms След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.mrpizza.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Покупка:

Клиентът има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ/ДОБАВИ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.

Цени:

Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой.

При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), потребителят заплаща дължимата сума на съответния куриер, всички останали разходи са отбелязани в поръчката към уебсайта. Разходите по инкасо и застраховка на стоките са за сметка на продавача.

При избор заплащане на цената чрез Кредитна Карта, Клиентът заплаща дължимата сума чрез притежавана от него дебитна или кредитна карта, издадена от българска или международна банка, през системата на Банка _______. След оформяне на поръчка Клиентът се прехвърля към страницата на Банка _____ чрез натискане на бутона „Плати чрез кредитна карта и следване на всички стъпки, потвърждава плащането. Поръчка бива изпълнена след автоматично потвърждание на системата.

РАПТОР ООД не съхранява картови данни на потребителите си на сайта www.mrpizza.bg/ след онлайн поръчки.

Доставка и начини на доставка:

Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране посочения от клиента адрес за Транспортът в рамките на гр. София по обособено райониране. Цени за доставка могат да бъдат разгледани на http://www.mrpizza.bg/delivery/

След потвърждаване на заявката /и след пристигане на сумата в банковата сметка на уеб сайта, ако “заплащане чрез дебитна/кредитна карта”/ стока се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка. Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката. Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента. Ако потребителят не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да върне стоката в заведението. Цената не съответства на дължимата цена. Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на доставката и в момента след получаване на стоката. За постъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми съответната пицария, от която е поръчано.

Отказ от поръчка:

Отказ от поръчката се прави в рамките на 15 минути след нейното заявяване ако има нарушение при преносването на храната или нередности в самата храна. Тогава Клиентът е задължен да запази стоката във вида и и да я върне по наш куриер в обекта на Мр. Пица, откъдето е поръчана. Чрез разследване и след установени нередности /ако има такива/ се взима адекватно решение за компенсация към Клиента. От друга страна, ако Клиентът е изхвърлил поръчката, Мр. Пица не поема отговорността за компенсация.

Внасяне на продукт в ресторант:

При внасяне на торта от друго заведение или магазин по предпочитание на клиента, се заплаща такса в размер на 20лв. Задължително е клиента да представи пред управител на обекта, сертификат за качество. Сертификатът е нужен, за да се докаже произхода и качеството с цел безопасност.